Z nami dojedziesz bezpiecznie do celu

Skąd:
Dokąd:
Data:

Klazula informacyjna PKS w Kamieniu Pomorskim

21.06.2018

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest PKS Kamień Pomorski, tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.  Kamień Pomorski, ul. Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski, wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego z nr 0000262895 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 859 000,00 złotych w całości opłacony. Kontaktowe numery telefonów do PKS Spółka z o.o. Kamień Pomorski: +48 / 91 382 00 60  , +48 / 91 382 03 23  .

PKS Kamień Pomorski wskazuje, że:

a) przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług przez PKS Spółka z o.o. Kamień Pomorski,

b) przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji transportu  na rzecz  instytucji publiczno-prawnych oraz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych,

c) prowadzenie badań statystycznych,

d) rozpatrywanie skarg i reklamacji,

e) Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKS Spółka z o.o. Kamień Pomorski służy następujący adres email: rodo@pkskamienom.pl. oraz numer telefonu 91 382 00 60

f) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PKS Spółka z o.o. Kamień Pomorski jest osoba wskazana przez Zarząd

Podstawą prawną przetwarzania przez PKS Spółka z o.o. Kamień Pomorski danych osobowych jest  Rozporządzenie 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej:RODO) oraz Ustawa z dnia 11.05.2018 o ochronie danych osobowych

Celem przetwarzania jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do żądania od PKS Spółka z o.o. Kamień Pomorski dostępu do danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji tej umowy przez PKS Spółka z o.o. Kamień Pomorski.

Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

wstecz

PKS Sp. z o.o. Kamień Pomorski    ul. Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski    tel.: 91 38 20 060, fax: 091 382 03 54    e-mail: sekretariat@pkskamienpom.pl