Z nami dojedziesz bezpiecznie do celu

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informujemy w jaki sposób zgodnie z Polityką Prywatności, która znajduje się poniżej, Państwa dane osobowe są przetwarzane w przedsiębiorstwie po 25 maja 2018 r.:

DEFINICJE

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/33 osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

PKS Kamień Pomorski – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamieniu Pomorskim Spółka z o.o.;

Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa;

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);

Strona internetowa– prowadzona przez PKS Kamień Pomorski strona internetowa:

https://pks.Kamień Pomorski.pl;

Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

Ty, Twój, Państwa – każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez PKS Kamień Pomorski zgodnie z prawem;

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony;

Użytkownik – oznacza osobę lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO pozyskanych i przetwarzanych poprzez Stronę oraz przekazanych w korespondencji prowadzonej z Tobą, w tym korespondencji poprzez Twój adres e-mail, w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych, jest PKS Kamień Pomorski. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Bartłomiej Łazowski, z którym można skontaktować się korespondencyjnie na adres PKS Kamień Pomorski Sp z o.o. ul.  Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski oraz na adres e-mail: lazowski@gmail.com — we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

 

JAKIE SĄ CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

PKS Kamień Pomorski informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być następujące przepisy RODO:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) – zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na  przetwarzanie danych (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) – jeżeli przekazane przez Ciebie dane osobowe są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) – jeżeli wynika to z wymogów ustawowych, tj. konieczne jest do wypełnienia przez PKS Kamień Pomorski obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, np. związanych z obsługiwaniem reklamacji zgodnie z rozdziałem 6 ustawy „prawo przewozowe”;
 4.  art. 6 ust. 1 lit. d) – jeżeli przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów;
 5.  art. 6 ust. 1 lit. e) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 6.  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PKS Kamień Pomorski;
 7.  art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – jeżeli przetwarzanie danych szczególnych kategorii jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

W odniesieniu do wykonywanych przez PKS Kamień Pomorski czynności przetwarzania określamy odpowiednią podstawę prawną zgodnie z powyższymi. Przetwarzanie może również opierać się na więcej niż jednej podstawie prawnej.

Bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych, PKS Kamień Pomorski może przetwarzać pozyskane od Ciebie dane osobowe w następujących celach:

 1. w celach wskazanych w zgodzie (w przypadku złożenia takiego oświadczenia woli) – na podstawie tej zgody – w takim przypadku możesz cofnąć Swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że PKS Kamień Pomorski nie będzie przetwarzać Twoich danych w celach wskazanych w zgodzie;
 2.  w celu skierowania do Ciebie odpowiedzi zgodnie z prośbami wskazanymi w Twojej korespondencji;
 3.  w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Twoich dyspozycji oraz zawarcia umów i porozumień towarzyszących;
 4. w celu przestrzegania przez PKS Kamień Pomorski przepisów prawa;
 5. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu łączącego nas stosunku prawnego poprzez przekazanie Twoich danych np.: do biura informacji gospodarczej;
 6. w innych prawnie uzasadnionych celach;
 7. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

CELE PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Przesłanie CV w związku z ofertami rekrutacji opublikowanymi na stronie https://pks.Kamień Pomorski.pl
  1. Podstawy prawne:
   1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda
  2. Okres przetwarzania:
   1. do czasu wycofania zgody i zgodnie z informacją dostępną na stronie https://pks.Kamień Pomorski.pl/kariera/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
 2. Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).
  1. Podstawy prawne:
   1. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora
  2. Okres przetwarzania:
   1. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
 3. Przesłanie informacji drogą elektroniczną wysyłając email na adres: turystyka@pks.Kamień Pomorski.pl lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://pks.Kamień Pomorski.pl/wynajem-autokarow-i-busow/
  1. Podstawy prawne:
   1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda
  2. Okres przetwarzania:
   1. do czasu wycofania zgody
 4. Przesłanie informacji drogą elektroniczną wysyłając email na adres: vip@pks.Kamień Pomorski.pl lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://pks.Kamień Pomorski.pl/transfery-indywidualne-vip/;
  1. Podstawy prawne:
   1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda
  2. Okres przetwarzania:
   1. do czasu wycofania zgody
 5. Przesłanie informacji drogą elektroniczną w celu zakupu/ dzierżawy/ najmu nieruchomości PKS Kamień Pomorski
  1. Podstawy prawne:
   1. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  2. Okres przetwarzania:
   1. Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a PKS Kamień Pomorski, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

Pozyskane od Ciebie dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane PKS Kamień Pomorski może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (jeżeli wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) oraz innym podmiotom, w przypadku gdy niezbędne jest uzyskanie od nich stanowiska w związku z Twoją korespondencją .
Podmioty przetwarzające muszą zagwarantować, że wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi prawne, a prawa osób, których dane dotyczą, były chronione.
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych:

 1. Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony – PKS Kamień Pomorski korzysta z usług innych podmiotów do utrzymania ochrony i funkcjonalności Strony. W celu świadczenia tych usług, przetwarzają one adresy IP osób odwiedzających Stronę;
 2. Dostawcy usług IT – PKS Kamień Pomorski korzysta z usługodawcy IT do przechowywania Twoich danych osobowych w taki sposób, by były bezpieczne, aktualne i poufne.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora danych dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.
W celu ułatwienia Ci wykonania w/w praw zaleca się przyjęcie pisemnej lub elektronicznej formy kontaktu z PKS Kamień Pomorski, w szczególności kierowanie korespondencji na adres rodo@pks.Kamień Pomorski.pl.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do Twojej tożsamości przy składaniu ww. żądań, administrator zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ponadto w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji jest dobrowolne i jest związane z prowadzeniem korespondencji z PKS Kamień Pomorski. Niepodanie przez Ciebie danych niezbędnych do korespondencji, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez PKS Kamień Pomorski Twoich zapytań np.: obsługi reklamacji.
W przypadku udostępnienia przez Ciebie do PKS Kamień Pomorski danych osobowych innych osób, PKS Kamień Pomorski prosi o poinformowanie tych osób:

 • o fakcie i zakresie przekazania do PKS Kamień Pomorski danych osobowych dotyczących tych osób;
 • o tym, że PKS Kamień Pomorski jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
 • o tym, że Ty jesteś źródłem, od którego PKS Kamień Pomorski pozyskała ich dane.

W przypadku przesłania przez Ciebie do PKS Kamień Pomorski tzw. danych osobowych szczególnych kategorii należących do Ciebie lub do innej osoby np.: danych dotyczących stanu zdrowia, konieczne zazwyczaj jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PKS Kamień Pomorski, udostępnionych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia/stanu zdrowia osoby pozostającej pod opieką w celu rozparzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie przesłanych przez Ciebie ww. danych osobowych szczególnych kategorii, dane te zostaną przez PKS Kamień Pomorski usunięte i nieuwzględnione podczas prowadzenia przedmiotowego postępowania.

 

wstecz

PKS Sp. z o.o. Kamień Pomorski    ul. Szczecińska 76, 72-400 Kamień Pomorski    tel.: 91 38 20 060, fax: 091 382 03 54    e-mail: sekretariat@pkskamienpom.pl